تحقیق و توسعه

صاحب نظران بر این  عقیده اند  که  هزینه تحقیق و توسعه  و    پیشرفت تکنولوژی    باعث کاهش هزینه ها  ، افزایش بهره وری  ،  و رشد  صنعت را  موجب می شود  . تکنولوژی‌های جدید موجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد  تنوع بیشتر در تولیدات می باشد. علاه بر آن، تکنولوژی باعث تغییر هزینه نسبی تولید و نیز افزایش مزیت نسبی بنگاه ها و در نهایت کشورها می‌شود. هزینه تحقیق و توسعه و نوآوری و تکنولوژی های جدید به بنگاههای اقتصادی اجازه می‌دهد توان تولیدی خود را ارتقاء بخشند که این امر نیز منجر به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و افزایش سرعت در تحویل کالا می شود ویژگی برجسته ایده ها و نوآوریها این است که رقابت پذیر نیستند. برای مثال، با دستیابی به روش جدید، دیگران به راحتی می‌توانند آن را بکار گیرند. بدون اینکه این مساله سبب منع استفاده کنندگان اولیه شده باشد بنابراین، این قبیل مقولات تنها یک بار تولید شده و به راحتی قابل تکثیرند. همین ویژگی سبب ایجاد مزایای خارجی می گردد که منعکس کننده شرایط بازده صعودی به مقیاس و بازار غیررقابتی است. البته چنانچه تولیدکنندگان بتوانند در استفاده از نوآوری و ایده‌های جدید محدودیت ایجاد نمایند (مانند حق اختراع)، درجه و میزان مزایای خارجی آن کاهش می یابد.
در این مقاله اهمیت تحقیق وتوسعه (R&D) بر رشد ارزش افزوده از طریق مدلهای رشد درونزا توضیح داده می‌شود و ضمن بررسی مدل رشد درونزای رومر، یک مدل ریاضی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و اثر تحقیق و توسعه، سرریزهای حاصل از تحقیق وتوسعه، نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر اساس آزمون انجام شده به روش حداقل مربعات معمولی برآورد گردیده است. با توجه به تاثیر مدیریت نوآوری بر بهبود تحقیق وتوسعه سپس به بررسی اثر مدیریت نوآوری پرداخته شده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر تحقیق وتوسعه   (R&D)   در سطح   کلان کشور و مدیریت نوآوری در سطح سازمان جهت دستیابی به رشد اقتصادی است. با توجه به نتایج بدست آمده و تاثیر مثبت تحقیق و توسعه (  R&D   )    بر رشد اقتصادی کشور، به نحوة مدیریت نوآورانه در یک نمودار شبکه‌ای در سازمانها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی می‌پردازیم.